وکالت تبرعی با تأکید بر جایگاه قانونی دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران-رسول بهرامی پور- رضا شعبانی ـ محمد یوسف کاشکی

 

وکالت تبرعی

با تأکید بر جایگاه قانونی

دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران

 

مؤلفین:

 رسول بهرامی پور ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

دکتر  رضا شعبانی ـ محمد یوسف کاشکی

 

 

سال تولید: ۱۳۹۷

 

*معرفی کتاب:

ضابطین دادگستری بر اساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری (به انضمام قانون حقوق شهروندی)-رسول بهرامی پور

ضابطین دادگستری

بر اساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری

(به انضمام قانون حقوق شهروندی)

 

 

مؤلف :

رسول بهرامی پور

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه

 

 

سال تولید :۱۳۹۴

معرفی کتاب :

تکالیف ضابطین قضائی(منطبق بر قوانین و مقررات جدید)-رسول بهرامی پور

تکالیف ضابطین قضائی

 (منطبق بر قوانین و مقررات جدید)

 

 

مؤلف :

رسول بهرامی پور

مدرس دانشگاه و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي

 

 سال تولید :۱۳۹۷

*معرفی کتاب :

بررسی تطبیقی حقوق متهم تحت نظر در نظام کیفری ایران و فرانسه-اکبر وروائی-رسول بهرامی پور- همت محمدی

بررسی تطبیقی حقوق متهم تحت نظر  در نظام کیفری ایران و فرانسه

مؤلفين:

دکتر اکبر وروائی

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

رسول بهرامی پور

 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

همت محمدی

كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و مدرس دانشگاه

 

 

 

 

 

سال تولید :۱۳۹۴

*معرفی کتاب :

حقوق متهم تحت نظری در نظام حقوق کیفری ایران-اکبر وروائی-رسول بهرامی پور- محمد احسان پراکوهی

        حقوق متهم تحت نظری در نظام حقوق کیفری ایران                                                                                               

نویسندگان :

دکتر    اکبر وروائی       وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه

رسول   بهرامی پور       کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی  و  مدرس دانشگاه

محمد احسان پراکوهی     کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی  و  مدرس دانشگاه

 

 سال تولید :  ۱۳۹۳

*معرفی کتاب :